Home บทความแนะนำ ลงทุนกองทุนรวมให้รวยเร็ว

ลงทุนกองทุนรวมให้รวยเร็ว

by haraidai

กองทุนรวม

ลงทุนกองทุนรวมให้รวยเร็ว กองทุนรวมทางออกที่น่าสนใจ ของการลงทุนถือเป็นช่องทางการลงทุนที่เหมาะกับการลงทุนแบบ DCA  เหมาะกับผู้ลงทุนที่ยังไม่กล้าลงทุนครั้งละมาก ๆ และค่อนข้างระมัดระวังในการลงทุน เพราะนอกจากกองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนที่หลากหลาย ยังเป็นการกระจายความเสี่ยงที่ดี ดังนั้น เมื่อเกิดความเสียหายก็จะลดความสูญเสียเงินลงทุนไปทั้งหมด 101หารายได้

ข้อดีของการลงทุนกองทุนรวม

เป็นการมีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลบริหารเงินลงทุนให้งอกเงย ทั้งสำหรับการลงทุนมากหรือน้อย รวมถึงมีการเลือกกองทุนที่เหมาะกับสไตล์การลงทุนในระยะยาว กองทุนรวมจะสามารถทำให้รวยเร็วและรวยกว่าได้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการลงทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและเป้าหมายทางการเงิน มีมืออาชีพที่เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกคอยบริหารจัดการให้สร้างความมั่นใจและลดภาระให้กับผู้ลงทุน สามารถกระจายการลงทุนได้ โดยใช้เงินลงทุนจำนวนไม่มาก เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ลงทุนในการติดตามการลงทุน รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

ดังนั้นเทคนิคการลงทุนเพื่อให้รวยเร็ว รวยกว่า ได้แก่ การเลือกกองทุนที่มีผลตอบแทนเพิ่มอย่างต่อเนื่อง (ระยะเวลา 1-3 ปี โดยเฉลี่ย), การลงทุนอย่างสม่ำเสมอ กระจายความเสี่ยง สร้างวินัยการลงทุนให้เป็นนิสัย, การพิจารณาเปรียบเทียบผลตอบแทน และศึกษาข้อมูลการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ

ประเภทของลงทุนกองทุนรวม

  1. ตลาดเงิน (Money Market Fund) คือ กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในเงินฝาก และตราสารหนี้คุณภาพดีที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุด เหมาะกับนักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้หรือสำหรับการลงทุนระยะสั้น ๆ
  2. ตราสารหนี้ (Fixed Income Fund) คือ กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในเงินฝาก และตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง ตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้ของภาคเอกชน ผลตอบแทนที่กองทุนได้รับจากการลงทุนส่วนใหญ่เป็นดอกเบี้ย และอาจมีส่วนต่างของราคาต้นทุนของตราสารหนี้ที่ลงทุนกับราคาตลาดที่มีการคำนวณทุกวัน
  3. ผสม (Mixed Fund) คือ กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนทั้งในตราสารหนี้หุ้น และสินทรัพย์อื่น ๆ เหมาะกับนักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ระดับปานกลางค่อนข้างสูง
  4. ตราสารทุน (Equity Fund) คือ กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในหุ้น เช่น หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ เหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง สามารถลงทุนระยะยาวได้
  1. ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund: FIF) คือ กองทุนรวมที่นำเงินไปลงทุนในกองทุนต่างประเทศ ซึ่งมีนโยบายให้เลือกลงทุนหลากหลายเช่นเดียวกับกองทุนในประเทศ เช่น กองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ กองทุนหุ้นต่างประเทศ เป็นต้น
  2. เพื่อการออม (Super Savings Fund: SSF) คือ กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว ด้วยการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากภาครัฐ
  3. เพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF) คือ กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมและเตรียมความพร้อมสำหรับการเกษียณอายุ

ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก (Alternative Investment) คือ กองทุนรวมที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือกต่าง ๆ

สนใจบทความติดตาม readdoo

เรื่องที่คล้ายกัน

Leave a Comment